2017 İnsan Hakları Raporu Türkiye ABD Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye’deki Konsolosluklar

2017 İnsan Hakları Raporu Türkiye ABD Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye’deki Konsolosluklar

Soruşturma açılmasına karar vermeye yetkili amir, disiplin amirleridir. Ancak kural olarak disiplin amirinin disiplin soruşturması açılmasına karar verme zorunluluğu yoktur. Disiplin suçu oluşturan fiilin varlığını öğrense dahi, memurun olumlu geçmişi, kişiliği, sağlık durumu, görevinin özelliği, isnat olunan suçun niteliği vb. Nedenlerle disiplin soruşturması açılmamasına da karar verebilir[334]\. Anında oyunun keyfini çıkar, çevrimiçi casinomuzda yerini al. https://www.casinomhub.link/\. TSK’da çalışan Devlet memurlarının 657 SK’da düzenlenen disiplin suçlarını oluşturan fiilleri, bizzat tanık olunması, teftiş ve denetim faaliyetleri sırasında ortaya çıkarılması, şikayet, ihbar veya basın gibi çeşitli yollarla öğrenilmesi mümkündür.

– Disiplin mahkemesince verilen cezanın infazını ertelemek (477 SK m.38) olarak sayabiliriz. – Oda hapsi cezasını belirli hapis odalarında topluca geçirirler. – Resmi daire, kışla, eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetlerine devam ederler. Öğrenci mevzuatında disiplin suçları konusunda yeknesaklık yoktur. Her okul kendi yönetmelik ve yönergesinde değişik disiplin suçlarını düzenlemektedir. Bazılarında objektiflik sağlamak için disiplin tecavüzü (AsCK m.162/1-A) niteliğinde olan fiiller dahi ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek” (657 SK m.125/E-k).

Bağımsızlık, başka bir kişi veya organdan emir almamak ve tarafların ve özellikle yürütme organının etki alanının dışında olmak demektir. Dördüncü olarak nezdinde hak aranılan mahkeme “tarafsız” olmalıdır. Tarafsızlık mahkeme üyelerinin davanın çözümünü etkileyecek bir ön yargılarının olmaması demektir. Diğer bir ifadeyle, tarafsızlık,  mahkeme üyelerinin tarafların leyh ve aleyhinde bir duyguya veya çıkara sahip olmaması anlamına gelir[682]. AYİM’in  kararları  (dairelerin  ve  daireler  kurulunun)  kesmostbet  ve  kesin  hükmün  bütün  sonuçlarını  doğurur. Bu  kararlar  aleyhine  ancak  kararın  düzeltilmesi (m.66)  ve  yargılamanın  iadesi (m.64-65)  yollarına  başvurulabilir(m.63/1). Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri, esas kararı vermiş olan Dairede veya Daireler Kurulunda karara bağlanır(m.67/1).

  • Fıkrasında “Silahlı Kuvvetler Mensupları ile hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.” şeklinde bir düzenleme ile bu personel hakkındaki uyarma ve kınama cezası dışındaki cezaların da yargı denetimi dışına bırakılıp bırakılmaması kanun koyucunun takdirine bırakılmıştır.
  • Olası deprem senaryoları çalışılacak ve acil müdahale ekiplerinin hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.
  • Sarhoşluk fiili görev sırasında işlenmiş ise verilecek ceza 15 günden 2 aya kadar oda veya göz hapsidir” (477 SK m.58).
  • Ben, bu konuya, Sanayi TicaretBakanımızın -bir kanun görüşmesi sırasında- dikkatini çekmiş ve özellikledesteğini aramıştım “takip edeceğim” demişti, hiçbir sonuç alamadık.

Genel anlamda suç oluşturmayan bazı davranışlar, ceza hukukunda uygulanan yaptırımlara benzer bir yaptırımla karşılaşırlar. Ancak bu yaptırımlar kişi bakımından adli cezaların sonuçlarını doğurmaz. Disiplin suçları da bu tür yaptırımları gerektiren hukuka aykırı fiillerdendir[27]. Diğer bir nokta ise askeri disiplin suç ve cezalarının taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygunluğu sorunudur. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı hükümler nedeniyle,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti tazminat ödemeye mahkum edilebilecek ve daha da önemlisi uluslararası alanda itibar kaybedecektir. Avrupa Birliğine giriş sürecinde olduğumuz bu günlerde, bu sorun ele alınarak, pozitif hukukumuzda yapılması gerekli değişiklik önerileri sunulacaktır. “Balyoz” adı ile bilinen davanın Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verip yargılamanın yenilenmesi suretiyle başlayan kısmında 236 kişi delil yetersizliğinden ve Yargıtay’dan bozulup gelen kısmında ise, yakalama kararı infaz edilemeyen bir kişinin dosyası tefrik edilip, iddiaya konu suçu işlemedikleri gerekçesiyle 63 kişi beraat etti. Sabıka kaydı ile ilgili Brunet – Fransa davasında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, “Özel hayatın ve aile hayatının korunması” başlıklı 8.

Ceza hükümlerinin infazı ise, milletvekili sıfatının sona ermesinebırakılmalıdır. Böyle bir düzenlemeyle bir taraftan yargısal denetim işlerlikkazanacak, diğer taraftan milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı dasağlanmış olacaktır. Bu düzenlemeyle, yasama içindeki iktidar-muhalefet dengesi nedeniylealındığı iddia edilen haksız yasama işleminin yargıyla dengelenmesi, objektifkıstaslara uygunluğunun saptanması sağlanmaktadır. İSMAİL KÖSE (Erzurum) – Sayın Başkan, konuşmacı, Milliyetçi HareketPartisi Grubuna doğru konuşarak “eğer, Tunceli’de şehitler olmasaydı, sizburaya gelemezdiniz” diyor. Doğrudur; eğer şehitler olmasaydı, hiç kimse burayagelemezdi. (MHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Şehitlerin o kanlarıüzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş. Dün, nasıl, millî birlik vebütünlüğümüzü sağlamak, Misakı millî sınırlarımızın asayişini sağlamak içinşehit vermişse Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehit vermeye her zaman devamedecektir. Bugün de, PKK’yla mücadelede şehit verilecektir ve bu musibetidefedinceye kadar da bu devam edecektir. Ancak, Milliyetçi Hareket Partisişehitler üzerinde politika yapmamıştır, Türk Milletinin oyunu alarak burayagelmiştir; fakat, birileri, PKK üzerinden politika yaparak, bölücülük yaparak,siyasetlerini o zemin üzerinde yapmışlardır ve siyasetlerini de onun üzerinebina etmişlerdir. Hayvancılığın gelişmesi konusuna gelince; gerçekten, bu, köye dönüşlebirlikte olur. Biraz önce konuşan arkadaşlarımızdan biri de buyurdular, bu, birarz-talep meselesidir. Eğer, köylümüz köyüne dönerse, hayvan beslemeyebaşlarsa, zaten, hayvanın, sınırdan içeriye kaçak girmesi veyahut da ithatedilmesi de söz konusu olmaz.

TCK’da suç tiplerine özel hükümler kısmında bir hüküm halinde yer verilirken, hakaret suçunda farklı olarak suç 125. Maddede tanımlanmış, devamı maddelerinde ise hakaret suçu ile ilgili değerlendirilmesi gereken belirli durumlara ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. TCK m.125 hükmünde hakaret suçu tanımlanırken, TCK m.126’da hakaret suçunun mağdurunun belirlenmesine ilişkin düzenleme öngörülmüş, 127. Maddede hakaret teşkil eden isnadın ispatına ilişkin hükme yer verilmiştir. TCK m.128’de iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında hakaret suçunun işlenmesine ilişkin cezasızlık hali öngören norma yer verilmiş, 129. Maddede hakaretin bir haksız fiile veya hakarete karşılık olarak gerçekleştirilmesi halinde uygulanabilecek bir hüküm düzenlenmiş, 130. Maddelerde ise kişinin hatırasına hakaret suçu düzenlenmiş ve hakaret suçunun soruşturma ve kovuşturma koşulları öngörülmüştür. Bu yazımızda; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Hakaret” başlıklı 125.

Bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmelidir.Kalkınmada öncelikli yörelerin sayısı, gerçekçi bir şekilde azaltılmalıdır.Özel sektöre teşvik uygulamasına ağırlık verilmelidir; ama, özel sektörünyatırımları da yerinde denetlenmelidir. Yatırımların, yatırım teşviklerininyerli yerinde kullanıldığını, iyi kontrol edildiğini söylemek, maalesef, mümkündeğildir. Özellikle, güneydoğuda verilen teşviklerdeki seyirle, bir dönemülkemizde yaşanan hayalî ihracat arasında ciddî benzerlikler vardır. Teşvikler,gerçekten, yerli yerinde kullanılsaydı, güneydoğunun çehresi bugün farklıolabilirdi. Güneydoğunun her yerinde, yarım kalmış bina ve tesislere rastlamakmümkündür; bunların yüzde 90’ı tevşik alabilmek için inşa edilmiş yapılardır. Değerli milletvekilleri, hatırlanacağı gibi, ülkemizin Güneydoğubölgesindeki terör olayları, PKK’nın, 1984 yılında Eruh ve Şemdinlibaskınlarıyla başlamıştır. O günlerde, bu olayın ciddîyeti ve boyutu gözdenkaçırılmış ve bu tür terör olaylarına karşı hazırlıksız olmamız nedeniyle, kısasürede tırmanmaya başlamıştır. PKK’nın köy baskınlarının önlenmesi amacıyla,daha sonra, koruculuk sistemine geçilmiştir.

Maddesi uyarınca teşebbüs; “kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması” olarak düzenlenmiştir. Bu tanıma göre fail, gerçekleştirmek istediği neticeye yönelik iradesini ortaya koymuş ve bu netice için gerekli hareketleri de icra etmeye başlamıştır. Suçun özel bir görünümü olan teşebbüs; cezasızlık sebebi olarak değil, yalnızca indirim sebebi olarak düzenlenmiştir. Anayasanın “Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma” başlıklı 68. Örneğin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden, lisanssız kumar oynatmaktan, silah veya insan kaçakçılığından elde edilen gelirin, yurtiçinde veya yurtdışında temiz hale getirilerek, suçtan elde edilen malvarlığı üzerinde bulunan hukuki ve meşru sakıncanın ortadan kaldırılmasıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 13. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102 ila 105.

Yargı dokunulmazlığı içeren yasaların, Anayasanın 2, 10, 11, 36, 38 ve 138. Maddeleri nedeniyle Anayasaya aykırılığının gündeme geleceğini, bunun önüne ancak … Aşağıda, tanıklıktan çekinme hakkı olanların telefon konuşmalarının denetlenmesi ile ilgili Yargıtay’ın üç farklı kararının özetine yer vereceğiz. İlk kararda, tanıklıktan çekinme hakkı olanların iletişimlerinin denetlenmesinde katı uygulamayı, yani her iki taraf şüpheli … Maddesine göre;“Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır”. Bu kavramları çok duyarız, olur olmaz yerlerde “vatana ihanet ediyor”, “anayasal suç işliyor” veya “insanlık suçu işlendi” sözlerinin kullanıldığını görürüz. Herhalde bu tür bir söz, içerdiği kelimelerin siyaseten yol açtığı tesir gücü sebebiyle tercih edilmektedir. Vergi Usul Kanunu m.359/a veya b’nin, yani suça konu aynı fiilin birden fazla işlenmesi ise dikkat çekicidir. Çünkü burada, aynı fiille birden fazla farklı suç işlenmemiş, aynı suç işlenmiştir. Fail, hükümde tanımlanan iki suçu aynı anda veya farklı yakın … Mala karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlığın TCK m.168’de tanımlandığı görülmektedir. Cebir veya tehdidin unsur olduğu yağma suçundan dolayı etkin pişmanlıkta, malvarlığına karşı işlenen diğer suçlara göre daha az ceza indirimine gidildiği görülmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top